جزوه عدالت آموزشی

در این ویژه نامه مسئله "عدالت آموزشی" مورد واکاوی قرارگرفته است و در آن مباحثی همچون آثار گسترش مدارس غیردولتی و کالایی شدن آموزش مطرح شده است. 
 برای دانلود جزوه بر روی عکس کلیک کنید